Hoi, wij zijn Zendesk

Wij helpen bedri­jven om betere relaties met klanten te ontwikke­len via onze pro­ducten voor onder­s­te­un­ing, sales en klantbetrokkenheid.

Nu willen we graag helpen om dankbaarheid te verspreiden.

Klantenon­der­s­te­un­ing kan nogal ondankbaar werk zijn. Na het uit­breken van de pan­demie is dit nog duidelijk­er naar voren gekomen. Om voor wat pos­i­tiviteit te zor­gen, hebben we dit gemaakt. We hopen dat mensen met dit kleine gebaar hun grote waarder­ing naar elka­ar kun­nen uitspreken.

Behulpza­amheid is onze business

Onze krachtige en flex­i­bele soft­ware kan op elke onderne­m­ing wor­den afgestemd.

 • Support
 • Guide
 • Connect
 • Chat
 • Talk
 • Gather
 • Explore
 • Sell
 • Sunshine

Momenten van dankbaarheid

In deze onzekere tij­den is empathie belan­grijk­er dan ooit. Dit zijn voor­beelden van dankbaarheid bij een paar van onze favori­ete klanten.

 • Squarespace

  Tij­dens teamver­gaderin­gen hebben we een onderdeel dat we de Houd­ing van dankbaarheid’ (Atti­tude of Grat­i­tude) noe­men. Als eerst delen we iets uit ons per­soon­lijke lev­en waar­voor we dankbaar zijn. We zijn niet op zoek naar geforceerde pos­i­tiviteit. Als je niets kunt bedenken, willen we alleen weten hoe het met je gaat, mits je er geen prob­le­men mee hebt om dit te delen. 

  Ver­vol­gens mak­en we een lijst van onze namen in willekeurige vol­go­rde (nor­maal zit­ten we in een cirkel die de vol­go­rde bepaalt, maar nu we op afs­tand werken, gebruiken we een lijst). We gaan de lijst af en delen een reden waarom we dankbaar zijn voor de vol­gende per­soon. Elke keer veran­deren we de vol­go­rde, zodat we steeds andere leuke, grap­pige en aardi­ge rede­nen voor dankbaarheid te horen kri­j­gen. Er komen veel gevoe­lens naar boven die ons team veel hechter hebben gemaakt. Het is een belan­grijke reden waarom we zo’n sterke band hebben.

  Lees het ver­haal van de klant

  Kris Posta
  Customer Support Senior Advisor
 • Freshly

  Het kan emo­tion­eel behoor­lijk zwaar zijn om dag in dag uit begaan te zijn met klanten. Om ons CS-team gemo­tiveerd en geïn­spireerd te houden, geven we aan­dacht aan de kleine, uit­stek­end uit­gevo­erde inter­ac­ties die zich elke dag weer voor­doen. Op een open­baar forum zetten we elka­ar in het zon­net­je met virtuele badges en delen we dankbare bericht­en van klanten met onze sup­port­medew­erk­ers. De waarder­ing houdt ons team gemo­tiveerd om flex­i­bel en met flair hun weg te vin­den door het alti­jd veran­derende CS-landschap.

  Lees het ver­haal van de klant

  Siyana Miranda
  Community Manager
 • Sprout Social

  Om dankbaarheid te ver­sprei­den, heeft ons bedri­jf een Slack-kanaal opgezet dat volledig is gewi­jd aan het bedanken van mensen die goed werk hebben ver­richt. Op dit druk­be­zochte kanaal wor­den regel­matig reac­ties geplaatst, com­pleet met GIF-ani­maties. Dit is de plek waar we naar­toe gaan voor een vrolijke noot of een emo­ji die we nog nooit eerder gezien hebben en we graag aan onze col­lec­tie toevoegen.

  Ons tweedeli­jns-sup­port­team vin­dt posi­tieve feed­back belan­grijk. Zij behan­de­len esca­laties van ons eerstelijn­steam en selecteren alti­jd de mooiste voor­beelden. Het is een mooie manier om voor­beelden van waarder­ing bin­nen het team te delen.

  Lees het ver­haal van de klant

  Alex Edwards
  Support Operations Manager
 • Bloom & Wild

  Het is een voor­recht dat we mensen dagelijks kun­nen helpen om door mid­del van een bloemet­je hun dankbaarheid te tonen. De hele dag zien we klanten die hun liefde uiten, bijvoor­beeld door anderen te bedanken voor het vin­den van een ver­miste hond of het ver­zor­gen van een zieke. 

  Ook intern proberen we dankbaarheid te uiten. In het Cus­tomer Delight Team mak­en we er een gewoonte van elka­ar hardop te bedanken voor het helpen van klanten of van elka­ar. Vorige week ontv­ing elk lid van ons team een paar delightful’-sokken om ze te bedanken dat ze de kan­t­jes er niet vanaf lopen. Dit was een hart­stikke leuke manier om te erken­nen hoe hard we hebben gew­erkt en om ver­bon­den met elka­ar te bli­jven ter­wi­jl we op afs­tand werken.


  Lees het ver­haal van de klant

  Isobel Mills
  Customer Delight Lead
 • St. Kilda Mums

  Nu er een pan­demie heerst, moeten we veel meer mensen helpen met veel min­der mid­de­len. Toch vin­den onze dona­teurs alti­jd wel een manier om een bij­drage te lev­eren, klein of groot. Een van onze dona­teurs, een groot­moed­er die regel­matig dekens voor kinderbed­jes voor ons haakt, kreeg onlangs een over­hei­ds­bi­j­drage voor gepen­sioneer­den om haar tij­dens de huidi­ge cri­sis te onder­s­te­unen. Ze besloot het volledi­ge bedrag aan ons te schenken, wetende dat haar gift goed besteed zou wor­den. Zon­der onze dona­teurs zijn we ner­gens en het feit dat ze voor ons klaarstaan als we hen het hardst nodig hebben, is geweldig inspirerend.

  Ga naar St Kil­da Mums

  Jessica Macpherson
  Founder and CEO
 • Madison Children’s Museum

  Toen deze zomer het muse­um ges­loten was, lanceer­den we een project om buiten veilige plekken te creëren waar kinderen kun­nen spe­len. Met de hulp van kun­ste­naars en vri­jwilligers uit de buurt hebben we hon­der­den hinkel­ba­nen op trot­toirs getek­end waar kinderen op kun­nen spe­len. Dankbaarheid werkt vaak twee kan­ten op: kinderen nemen hun eigen kri­jt mee en gebruiken hun cre­ativiteit om hinkel­ba­nen die door regen of spe­len zijn ver­vaagd op hun eigen manier opnieuw te teke­nen. Kinderen en gezin­nen zijn dankbaar dat ze een leuke plek hebben om te spe­len in deze moeil­ijke peri­ode. En wij zijn dankbaar dat ze zich de essen­tie van het project eigen hebben gemaakt.

  Ga naar Madi­son Children’s Museum

  Deborah Glipin
  President and CEO

Dankbaar werk

Zen­desk doneert 1 miljoen dol­lar aan organ­isaties die ongelijkheid en racisme bestri­j­den. Help ons nu mee om 1 miljoen bedankjes te versturen. 

Meer infor­matie.

 • Hack Your Future
 • NAACP
 • Asia Foundation
 • SPLC
 • ENAR
 • Color of Change
 • IRC Logo
 • Codette

Let op: kan dankbaarheid tot gevolg hebben Maak een kaart voor iemand die een bedankje verdient. Deze machine werkt het beste als je hem spontaan gebruikt en je hart laat spreken.

arrow-down icon arrow-left icon arrow-right icon arrow-up icon card icon checkmark icon chevron-down icon clipboard icon close icon cross icon download icon facebook icon instagram icon letter icon linkedin icon mail icon minus icon music icon mute icon pencil icon plus icon refresh icon search icon smile icon snowflake-1 icon snowflake-2 icon snowflake-3 icon snowflake-4 icon snowflake-5 icon snowflake-6 icon star icon twitter icon whatsapp icon youtube icon zendesk icon